Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ

Số 59 (2024)

Nghiên cứu - Ứng dụng

Độ chính xác định vị đối tượng địa lý trong lòng đất bằng công nghệ Georadar.
Nguyễn Phi Sơn, Lê Viết Nam, Nguyễn Thanh Thủy
10.54491/jgac.2024.59.716
PDF | Download: 21 | View: 40 | Pages: 27-35
Ứng dụng mạng Efficientnet trong phân loại lớp phủ bề mặt.
Phạm Lê Tuấn , Đồng Vũ Hà, Lê Chí Thành, Đỗ Thị Phương Thảo, Bùi Quang Thành
10.54491/jgac.2024.59.717
PDF | Download: 25 | View: 57 | Pages: 36-42
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp nội suy xác định hàm lượng một số thông số chất lượng nước khu vực Sông Hồng và Sông Đuống.
Đinh Thị Thu Hiền, Đinh Lam Thắng, Nguyễn Thị Thu Nga, Đào Khánh Hoài
10.54491/jgac.2024.59.718
PDF | Download: 16 | View: 42 | Pages: 43-48
Nghiên cứu phân lớp nội dung và gắn giá trị ưu tiên cho các đối tượng thủy hệ trong tổng quát hóa bản đồ tự động.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Thị Huệ
10.54491/jgac.2024.59.719
PDF | Download: 13 | View: 25 | Pages: 49-57
Nghiên cứu xây dựng mã định danh thửa đất thống nhất dựa trên tọa độ tâm thửa.
Đồng Thị Bích Phương, Trần Đức Thuận
10.54491/jgac.2024.59.720
PDF | Download: 26 | View: 46 | Pages: 58-64
Xem tất cả các số