Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng hệ thống đầu thu VNREDSat-1 và môi trường khí quyển tới kết quả xử lý bức xạ ảnh
Tải xuống