Quay trở lại chi tiết bài báo Đề xuất mô hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh
Tải xuống