Phân tích hiện tượng đảo nhiệt đô thị: mối liên hệ giữa nhiệt độ bề mặt đất và bề mặt không thấm nước
PDF | Download: 219

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, M. H., & Nguyễn, V. K. (2017). Phân tích hiện tượng đảo nhiệt đô thị: mối liên hệ giữa nhiệt độ bề mặt đất và bề mặt không thấm nước. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 17–22. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.206

Tóm tắt

Sự gia tăng về phần trăm diện tích của các khu vực không thấm nước là kết quả của quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở các thành phố lớn. Đã có một số nghiên cứu về tác động của quá trình đô thị hóa tới hệ sinh thái, đặc biệt khi chỉ số không thấm nước vượt quá ngưỡng để duy trì hệ sinh thái bền vững. Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ giữa đảo nhiệt đô thị (Urban heat island-UHI) và phần trăm diện tích bề mặt không thấm nước (% ISA – Impervious surface area) với khu vực thử nghiệm ở Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Nhiệt độ bề mặt đất được tính toán từ băng nhiệt Landsat TM. Nghiên cứu đã đưa ra sơ đồ gồm các bước từ tiền xử lý, chuyển đổi bức xạ và tính nhiệt độ. Kết quả %ISA được đánh giá định tính bằng các so sánh trực quan cấu trúc/mẫu không gian với cấu trúc/ mẫu sử dụng đất của khu vực thử nghiệm. Nhiệt độ bề mặt đất và bề mặt không thấm nước được lựa chọn để kiểm tra sự tương quan với dự đoán đảo nhiệt đô thị. Kết quả đã chỉ ra mối tương quan đáng kể giữa LST và %ISA, trong đó, sự thay đổi LST đã được giải thích dựa trên ISA, đặc biệt đối với khu vực có mật độ cao của Hà Nội.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.206
PDF | Download: 219

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.