Quay trở lại chi tiết bài báo Giám sát lúa và ước tính sinh khối dựa trên thuật toán học máy với dữ liệu Sentinel-1a đa thời gian
Tải xuống