Kiểm định máy quét ảnh sử dụng trong công nghệ đo vẽ ảnh số
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, Đình T., & Đỗ, T. H. (2009). Kiểm định máy quét ảnh sử dụng trong công nghệ đo vẽ ảnh số. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 30–32. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.622

Tóm tắt

Máy quét ảnh là thiết bị đắm nhận thông tin đầu vào, thực hiện nhiệm vụ biến đổi quyết định tới độ chính xác của tất cả các quá trình xử lý ảnh tiếp theo. Do vậy, việc kiểm định, tìm và hiệu chỉnh các sai sẽ của máy quét là một việc làm cần thiết. Nội
dung bài báo sẽ trinh bày thuật toán và các hương thức xác định và hiệu chỉnh các sai số hình học của máy quét

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.622
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.