[1]
Lê, T.T.H., Phạm, T.L., Nguyễn, V.T., Võ, C.M. và Phạm, V.C. 2015. Ứng dụng tư liệu viễn thám xác định xu hướng gia tăng bề mặt không thấm ở nông thôn. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 26 (tháng 12 2015), 28–35. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2015.26.159.