[1]
Trần, T.N., Vũ, T.T., Nguyễn, T.N. và Nông, T.O. 2016. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất theo hướng dẫn của IPCC phục vụ công tác giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 27 (tháng 3 2016), 39–45. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2016.27.169.