[1]
Vũ, X.C. 2017. Đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ đa tỷ lệ. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 32 (tháng 6 2017), 32–40. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2017.32.217.