[1]
Lê, V.H.H., Đỗ, T.H. và Vũ, K.L. 2018. Nghiên cứu phương pháp phân loại hướng đối tượng trên tư liệu ảnh máy bay không người lái. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 35 (tháng 3 2018), 38–43. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2018.35.265.