[1]
Nguyễn, P.S., Nguyễn, T.A., Nguyễn, T. H. và Nguyễn, T.T. 2019. Ứng dụng ảnh viễn thám trong thành lập bản đồ đất nhiễm mặn: Thử nghiệm tại Uông Bí - Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 39 (tháng 3 2019), 28–33. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2019.39.346.