[1]
Lương, T.T., Nguyễn, A. Định, Nguyễn, T.H. và Trần, V.H. 2020. Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa trên các mô hình mặt biển. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 43 (tháng 3 2020), 18–23. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.363.