[1]
Bùi, T.T. Đào 2011. Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường khu vực Cẩm Phả - Hạ Long . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 7 (tháng 3 2011), 55–60. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.445.