[1]
Trần, X.M., Nguyễn, T.C., Phạm, T.K.T., Nguyễn, T.D. và Đặng, T.H.N. 2022. Ứng dụng ARCGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 51 (tháng 3 2022), 56–64. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2022.51.565.