[1]
Lê, H.A., Nguyễn, M.D., Nguyễn, V.T. và Tô, X.B. 2022. Xây dựng hệ thống du lịch thông minh cho tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 52 (tháng 6 2022), 47–53. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2022.52.597.