[1]
Phạm, H.L. và Phùng, T.T. 2009. Ảnh hưởng của địa hình trong dị thường độ cao ở một số vùng đồi núi đặc trưng của nước ta. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 1 (tháng 9 2009), 12–15. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.618.