[1]
Nguyễn, Đình D. 2009. Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 1 (tháng 9 2009), 16–22. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.619.