[1]
Bùi, T.H.T. 2009. Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 1 (tháng 9 2009), 37–41. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.624.