[1]
2009. Giới thiệu Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ cùng bạn đọc. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 1 (tháng 9 2009), 3. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.630.