[1]
Nguyễn, T.D.M., Đỗ, T.N., Phạm, V.M., Đặng, Đỗ L.P., Trần, Q.T. và Nghiêm, V.T. 2022. Đánh giá rủi ro ngập lụt của di sản văn hóa thế giới: Ứng dụng tại thành phố Hội An . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 53 (tháng 9 2022), 40–47. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2022.53.654.