[1]
Phạm, V.T., Trịnh, L.H., Nguyễn, V.T. và Vũ, X.C. 2023. Nghiên cứu dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám và GIS . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 56 (tháng 6 2023), 25–33. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.682.