[1]
Vương, T.C. và Phạm, H.H. 2023. Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam . Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 56 (tháng 6 2023), 51–57. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.685.