[1]
Đặng, Đỗ L.P., Phạm, V.M., Nguyễn, V.T., Phạm, T.M., Nguyễn, T.D.M. và Đỗ, T.N. 2023. Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 56 (tháng 6 2023), 58–64. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2023.56.686.