[1]
Nguyễn, V.S. 2023. Hiệu quả của việc sử dụng mô hình trường trọng lực trái đất toàn cầu trong nội suy trường trọng lực cục bộ bằng phương pháp Collocation. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 57 (tháng 9 2023), 1–8. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.690.