[1]
Nguyễn, A.T. 2023. Nghiên cứu xây dựng quy trình giám sát biến động thoái hóa đất từ ảnh vệ tinh, GIS và phương pháp đánh giá đa tiêu chí. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 57 (tháng 9 2023), 31–38. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.695.