[1]
Vũ, N.P. và Phạm, M.H. 2023. Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ viễn thám và thuật toán học máy Multiple Linear Regression trong thành lập bản đồ phát thải bụi mịn PM2.5. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ. 57 (tháng 9 2023), 39–46. DOI:https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.696.