(1)
Đồng, T. B. P. Bàn về phép chiếu dùng Cho bản đồ Chuyên đề cấp tỉnh. JGAC 2014, 32-36.