(1)
Nguyễn, H. P.; Vũ, T. T. Đánh Giá Khả năng ứng dụng của đo Cao vệ Tinh Trong việc xác định độ Cao mực nước sông Cửu Long. JGAC 2015, 50-58.