(1)
Lương, T. T. Đánh Giá độ chính xác của Mô hình Quasigeoid quốc Gia khởi đầu VIGAC2014 dựa Trên Cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ Cao hạng II. JGAC 2016, 17-28.