(1)
Vũ, X. C. Đề xuất phương pháp tiếp cận xây dựng Cơ sở dữ liệu bản đồ đa tỷ lệ. JGAC 2017, 32-40.