(1)
Lương, T. T.; Nguyễn, A. Định; Nguyễn, T. H.; Trần, V. H. Quy chiếu trị đo sâu địa hình đáy biển dựa Trên các Mô hình mặt biển. JGAC 2020, 18-23.