(1)
Trần, V. T.; Lê, P. T.; Phạm, S. L.; Đỗ, T. T. T. Nghiên cứu biến động sử dụng đất Trong Quá trình đô thị hóa phục vụ quản Lý đất đai Và Quy hoạch phát triển huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. JGAC 2011, 40-46.