(1)
Bùi, T. T. Đào. Ứng dụng viễn thám Và GIS Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi sử dụng đất tới môi trường Khu vực Cẩm Phả - Hạ Long. JGAC 2011, 55-60.