(1)
Bùi, T. H. T. Khung Và hệ Quy chiếu trái đất. JGAC 2011, 43-47.