(1)
Nguyễn, T. H.; Nguyễn, T. T.; Lê, L. L.; Lê, T. Ánh M. Nghiên cứu xây dựng dữ liệu tiếng ồn tự động bằng phần mềm Anoise (thử nghiệm tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội). JGAC 2022, 22-28.