(1)
Trần, X. M.; Nguyễn, T. C.; Phạm, T. K. T.; Nguyễn, T. D.; Đặng, T. H. N. Ứng dụng ARCGIS API xây dựng Cơ sở dữ liệu thống Kê, kiểm Kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. JGAC 2022, 56-64.