(1)
Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, N. T.; Nguyễn, T. D. M. Cảnh báo Nguy Cơ Lũ quét Theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất tại các huyện miền Núi tỉnh Quảng Nam. JGAC 2022, 36-46.