(1)
Lê, H. A.; Nguyễn, M. D.; Nguyễn, V. T.; Tô, X. B. Xây dựng hệ thống Du lịch thông Minh Cho tỉnh Hòa Bình. JGAC 2022, 47-53.