(1)
Hà, M. H. Nghiên cứu phương pháp đánh Giá sự Thay đổi của mực nước biển dựa trén các số liệu đo lặp trọng lực tuyệt đối Trên các đảo Xa. JGAC 2009, 5-11.