(1)
Phạm, H. L.; Phùng, T. T. Ảnh hưởng của địa hình Trong dị thường độ Cao ở một số vùng đồi Núi đặc trưng của nước Ta. JGAC 2009, 12-15.