(1)
Nguyễn, Đình D. Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường. JGAC 2009, 16-22.