(1)
Trần, Đình T.; Đỗ, T. H. Kiểm định máy quét ảnh sử dụng Trong công nghệ đo Vẽ ảnh số. JGAC 2009, 30-32.