(1)
Bùi, T. H. T. Nghiên cứu áp dụng phương pháp bình Sai lặp để tìm kiếm các trị đo Thô. JGAC 2009, 37-41.