(1)
Nguyễn, T. D. M.; Đỗ, T. N.; Phạm, V. M.; Đặng, Đỗ L. P.; Trần, Q. T.; Nghiêm, V. T. Đánh Giá rủi Ro ngập lụt của Di sản văn hóa Thế giới: Ứng dụng tại thành phố Hội An. JGAC 2022, 40-47.