(1)
Bùi, T. H. T.; Đỗ, T. H. Xác định độ chính xác trọng lực của Mô hình trường trọng lực toàn cầu SGG-UGM-2 Khu vực miền Nam Việt Nam. JGAC 2023, 9-16.