(1)
Phạm, V. T.; Trịnh, L. H.; Nguyễn, V. T.; Vũ, X. C. Nghiên cứu dự báo biến động Bề mặt không thấm Khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám Và GIS. JGAC 2023, 25-33.