(1)
Nguyễn, V. T.; Trần, X. T.; Nguyễn, N. H.; Lê, T. N. Nghiên cứu ứng dụng Viễn thám Và GIS Theo Dõi Quá trình đô thị hóa thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. JGAC 2023, 42-50.