(1)
Vương, T. C.; Phạm, H. H. Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM Trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam. JGAC 2023, 51-57.