(1)
Đặng, Đỗ L. P.; Phạm, V. M.; Nguyễn, V. T.; Phạm, T. M.; Nguyễn, T. D. M.; Đỗ, T. N. Lập bản đồ Và đánh Giá ô nhiễm tiếng ồn Trong môi trường Lao động dựa Trên mạng NƠ-RON hàm Cơ sở Xuyên tâm. JGAC 2023, 58-64.