Đồng, T. B. P. (2014). Bàn về phép chiếu dùng cho bản đồ chuyên đề cấp tỉnh. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (22), 32–36. https://doi.org/10.54491/jgac.2014.22.124